Tăng 4k Giờ Xem Video Youtube

Lưu ý: Mọi người tự tính lượt xem để ra giờ xem.
VD: Video dài hơn 1 tiếng, chạy loại xem 60 Phút thì: 1000 lượt xem = 1000 giờ.
Kiểm tra kỹ Số lượt xem để tính Số giờ xem.
( ViewGiờ x )